Stanowisko Zarządu Powiatu Łobeskiego w sprawie wypowiedzenie umowy dzierżawy Szpitala w Resku.

 piątek, 10 lutego 2017   21:41

Zarząd, po zapoznaniu się z treścią w/w wypowiedzenia, nie podziela stanowiska Dyrektora Sołtysińskiego, zawartego w uzasadnieniu wypowiedzenia.

Stanowisko Zarządu Powiatu Łobeskiego w sprawie wypowiedzenie umowy dzierżawy Szpitala w Resku. medicam.pl


Pan Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Pani Anna Mieczkowska
Wicemarszałek Województwa

Pan Piotr Sołtysiński
Dyrektor SPZZOZ w Gryficach

Łobez, dnia 17 stycznia 2017 roku.
Szanowny Panie Marszałku, Pani Marszałek, Panie Dyrektorze

w związku z wypowiedzeniem przez Dyrektora Piotra Sołtysińskiego Umowy dzierżawy z 29 czerwca 2010 roku, doręczonym do tut. Starostwa w dniu 30 grudnia 2016 roku, niniejszym przekazuję stanowisko Zarządu Powiatu Łobeskiego, przyjęte na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2017 roku.

Stanowisko Zarządu Powiatu Łobeskiego do przyczyn wypowiedzenia umowy dzierżawy

Zarząd, po zapoznaniu się z treścią w/w wypowiedzenia, nie podziela stanowiska Dyrektora Sołtysińskiego, zawartego w uzasadnieniu wypowiedzenia.

Podkreślamy, że w okresie 6 lat realizacji umowy Zarząd wielokrotnie wykazywał dobrą wolę współpracy i podpisał trzy aneksy zmieniające w istotny sposób postanowienia Umowy na korzyść Wydzierżawiającego. Również należy przypomnieć, że to Zarząd był stroną inicjującą rozmowy w wielu krytycznych momentach realizacji umowy. Największym ustępstwem Zarządu wobec Dzierżawcy była zgoda Zarządu na zamknięcie oddziału chirurgicznego na wniosek Dyrektora, w celu poprawy wyniku finansowego oddziału zamiejscowego w Resku.

Stwierdzamy z przykrością, że Dyrektor Sołtysiński, po podpisaniu aneksu nr 3 z 30 czerwca 2015, a dotyczącego przede wszystkim likwidacji oddziału chirurgicznego do chwili obecnej nie wywiązał się z pozostałych warunków tego aneksu. Dotyczą one poprawy świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu. Jednocześnie Dyrektor ciągle stawia nowe żądania likwidacyjne tłumacząc się wysokimi stratami oddziału zamiejscowego w Resku.

Od września 2016 roku Dyrektor Sołtysiński dokonywał prób samowolnego zamknięcia oddziału wewnętrznego, bez zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego jako organu założycielskiego oraz zgody Wydzierżawiającego. Takie działania znacznie ograniczyły nasze zaufanie do drugiej strony umowy, która jest jednostka publiczną Marszałka Województwa. Obecnie również mamy do czynienia z wypowiedzeniem bez sygnalizowania konieczności rozmów oraz propozycji rozwiązania konkretnego problemu. Wypowiedzenie z 30 grudnia jest zaskoczeniem dla naszego Zarządu. Mimo tych faktów, w dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani kontynuowaniem Umowy z Dzierżawcą, czyli Szpitalem Wojewódzkim w Gryficach na prowadzenie oddziału zamiejscowego w Resku.

Poddając szczegółowej analizie poszczególne powody złożenia wypowiedzenia umowy dzierżawy podniesione przez Dyrektora stwierdzamy, iż:

Przyczyna 1 - brak wykwalifikowanej kadry, dostępu do nowoczesnej diagnostyki oraz dostępu do konsultacji specjalistycznych na oddziale wewnętrznym

Na konieczność zabezpieczenia kadry lekarskiej wielokrotnie zwracaliśmy uwagę podczas ostatnich spotkań. Proponowaliśmy rozwiązanie problemu np. poprzez zatrudnienie lekarzy obcokrajowców. Brak lekarzy to problem ogólnopolski. Są już w regionie przykłady zatrudnienia lekarzy z Ukrainy np. w powiecie goleniowskim. Dyrektor nie podjął żadnych działań.

Stwierdzamy, że pogorszenie sytuacji oddziału wewnętrznego zostało spowodowane brakiem finansowania Izby Przyjęć przez NFZ w związku z zamknięciem chirurgii, co Dyrektor przedstawił w piśmie z dnia 30.09.2016 rok. Spowodowało to spadek liczby pacjentów przyjmowanych na oddział i odsyłanie do szpitala w Gryficach. Brak Izby Przyjęć to również brak refundacji kosztów transportu karetką pacjenta interny z Reska do Gryfic. W związku z tym uważamy, że Dyrektor w 2015 roku zbyt pochopnie zlikwidował Izbę Przyjęć. Należało przekalkulować pozostawienie Izby Przyjęć (mimo braku w kontrakcie), co może byłoby korzystniejsze, a zapewne mniej kosztowne. Obecnie powoływanie się Dyrektora na niski stan pacjentów i wysokie koszty utrzymania oddziału jest właśnie skutkiem tych działań. Również ważny dla sprawy jest fakt, że Dyrektor w listopadzie ubiegłego roku wypowiedział umowę Ordynatorowi oddziału wewnętrznego nie mając kandydata na jego miejsce. Ta decyzja^ całkowicie pogrążyła oddział wewnętrzny.

Co do braku dostępu do diagnostyki to zwracamy uwagę, że dla szpitala wykonano światłowód i konsultacje pacjentów w szczególnych przypadkach mogą odbywać się za pomocą szybkiego łącza. Ta metoda staje się coraz bardziej powszechna w szpitalach.

Podsumowując stwierdzamy, że Dyrektor Sołtysiński, poprzez błędne decyzje kadrowe oraz brak Izby Przyjęć doprowadził do obecnej sytuacji interny w Resku, co zapewne przełożyło się na zwiększenie strat. Obecnie ma tylko jedną propozycję - zamknąć oddział! Tym samym skutki popełnionych błędów w zarządzaniu chce przerzucić na pacjentów. Paragraf 5 umowy, zobowiązuje Dzierżawcę do prowadzenia szpitala w sposób ciągły i nieprzerwany, a skutkiem jego decyzji ta ciągłość świadczeń zdrowotnych została przerwana do kwietnia b.r.

Przyczyna 2 - konieczność realizacji inwestycji w celu dostosowania szpitala w Resku

Dyrektor argumentuje, iż dostosowanie szpitala w Resku do wymogów Ministerstwa Zdrowia wymaga znacznych inwestycji ,na które Dzierżawca nie posiada środków, a Wydzierżawiający odmawia partycypowania w koniecznych nakładach.

Chcemy zwrócić uwagę, że Dzierżawca znał warunki umowy. Punkt 3 paragrafu 5 zobowiązywał
dzierżawcę w szczególności do dostosowania budynków i pomieszczeń do wymogów w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2006 roku. To działanie było i jest priorytetem dla obu stron umowy. Problem ten jest stawiany na pierwszym miejscu w rozmowach i pismach kierowanych do Dyrektora. Pomimo wielokrotnego zwracania uwagi ze strony Powiatu, Dzierżawca nie zlecił koniecznych prac, obecnie tłumacząc się brakiem środków. Nie skorzystał nawet ze środków, które zaoferowaliśmy w ramach dzierżawy (połowa czynszu). Jako przykład podajemy nie wyremontowanie tlenowni pomimo, iż nakłady na ten cel są niewielkie. Teraz wypowiadając umowę Dyrektor chce oddać niedostosowany Szpital w roku kiedy upływa termin dostosowania (w grudniu 2017), a skutkami braku dostosowanego szpitala całkowicie obciążyć Powiat Łobeski.

Jest nieprawdą, że odmawiamy partycypowania w kosztach. Przypominamy, że w aneksie z dnia 30 czerwca 2015 roku zapisaliśmy możliwość inwestowania do 50 % czynszu dzierżawnego z czego Dyrektor nie skorzystał. Podkreślamy, że w ostatnich 2 latach zwiększyliśmy swój udział na Szpital w Resku, realizując z własnych środków: awaryjne przyłącze wodociągowe, porządkowanie parku, rozbiórkę niektórych budynków gospodarczych - łącznie na wartość około 46 000 zł. Ponadto w grudniu ub. roku informowaliśmy Dzierżawcę pisemnie o zaplanowaniu środków na kolejne zadania inwestycyjne dla szpitala w Resku, tj.- przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (szacunkowy koszt 390.000 zł). Zadanie to zapisano w budżecie Powiatu na rok 2017 oraz w Wieloletnim Programie inwestycyjnym. Również aktualna jest deklaracja Starosty o dofinansowaniu zakupy nowego aparatu RTG dla szpitala.

Przyczyna 3 - duże straty finansowe w funkcjonowaniu Szpitala w Resku

Dzierżawca cały czas podkreśla, że ponosi straty na działalności szpitala w Resku, w związku z niedoszacowaniem kontraktu z NFZ. Również należy zwrócić uwagę, że SPZZOZ w Gryficach podpisując umowę dzierżawy nieruchomości w Resku i świadczenia usług leczniczych dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego przejął populację mieszkańców Powiatu Łobeskiego, co skutkowało zwiększeniem kontraktów dla SPZZOZ w Gryficach, a rym samym otrzymaniem większych środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność Szpitala w Gryficach oraz Oddziału w Resku. Dla poprawy wyniku finansowego działalności szpitala, Zarząd Powiatu, w czerwcu 2015 wyraził zgodę na likwidację oddziału chirurgii i zwiększenie oddział opieki długoterminowej do 70 łóżek . Dług uległ zmniejszeniu i oczekiwaliśmy, że po takiej decyzji Szpital będzie funkcjonował bez zagrożenia. Również wnioskowaliśmy dwukrotnie do Marszałka (pisma z grudnia 2015 oraz z września 2016 ) o wykonanie audytu celem ustalenia jakości zarządzania szpitalem w Resku oraz wysokości faktycznych strat. Do dzisiaj audytu nie wykonano.

Również zadeklarowaliśmy pisemnie, że na podstawie znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej będziemy, od 2017 roku dopłacać do pacjentów z Powiatu Łobeskiego, za których leczenie nie zapłacił Fundusz, z zachowaniem obowiązującej procedury wydatkowania środków publicznych.

Również należy przypomnieć, że w dniu 16 grudnia ub. roku Dyrektor na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala poinformował Radę, że Szpital wraz z oddziałem w Resku będzie miał dodatni wynik finansowy to jest nadwyżkę ok. 900 tysięcy zł. W tej sytuacji wypowiedzenie umowy m.in. z przyczyn strat finansowych jest niezrozumiałe.

Przyczyna 4 - projektowana tzw. sieć szpitali

Należy zwrócić uwagę, że wypowiedzenie następuje w okresie wprowadzania reformy służby zdrowia, co z góry stawia szpital w Resku na przegranej pozycji. Do czerwca br. szpital w Resku jest finansowany ze środków kontraktu, a od lipca ma obowiązywać budżet od Wojewody. Jakiekolwiek rozmowy z innym operatorem śą z góry skazane na niepowodzenie, w związku z wieloma niewiadomymi i niepewnością zapewnienia finansowania. Zgodnie z projektami ustaw rządowych o tzw. sieci szpitali , które są w toku konsultacji - szpital w Resku nie kwalifikuje się do żadnego poziomu. W związku z tym decyzja Dyrektora o wypowiedzeniu Umowy w takim okresie oraz bez zgody Marszałka godzi w interes publiczny, a szczególnie stwarza zagrożenie dla zabezpieczenia świadczeń medycznych mieszkańcom powiatu.

Pragniemy zwrócić uwagę, że projekt Ministra Zdrowia o sieci szpitali jest mocno krytykowany przez samorządy wszystkich szczebli i nie wiadomo jaki będzie jego ostateczny kształt. W rym wypadku podejmowanie strategicznych decyzji na bazie projektowanych ustaw, oceniamy jako pochopne.

Mając na uwadze powyższe, w imieniu Zarządu Powiatu Łobeskiego proszę Pana Marszałka o interwencję w tej sprawie. Jesteśmy gotowi do spotkania w najbliższym czasie, celem omówienia tego ważnego tematu.

Występujemy również do Pana Dyrektora SPZZOZ w Gryficach o przystąpienie do negocjacji umowy w sposób satysfakcjonujący obydwie strony. Zapraszamy Pana Dyrektora na spotkanie w dogodnym terminie, ze swej strony proponując najbliższą datę - 26 stycznia 2017 r. o godz. 10,00 w siedzibie Starostwa bądź SPZZOZ Gryfice.


Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Gryficach.
2. Przewodniczący Rady Powiatu Łobeskiego
3. Burmistrz Gminy Resko.Z poważaniem
STAROSTA
Paweł MarekPOWIAT ŁOBESKI
UL. KONOPNICKIEJ 41
73-150 ŁOBEZGryfice, dnia 30 grudnia 2016 roku.

Wypowiedzenie umowy

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu. Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, niniejszym wypowiadam umowę dzierżawy zawartą w Łobzie dnia 29 czerwca 2010 r. na podstawie § 13 ust. 2 umowy, za jednorocznym okresem wypowiedzenia.

Uzasadnienie

Wypowiedzenie łączącej SPZZOZ w Gryficach z Powiatem Łobeskim umowy dzierżawy z dnia 29 czerwca 2010 r., której przedmiotem jest nieruchomość zabudowana położona w Resku przy ul. Szpitalnej 8 wraz z ruchomościami, podyktowane jest wystąpieniem niżej podanych ważnych przyczyn.

Podstawową przyczyną wymagającą rozwiązania umowy dzierżawy jest brak możliwości zapewnienia przez SPZZOZ w Gryficach (Dzierżawcę) bezpieczeństwa leczenia pacjenta w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala MEDICAM Resko z powodu braku wykwalifikowanej kadry lekarskiej, bezpośredniego dostępu do nowoczesnej specjalistycznej diagnostyki w miejscu, oraz dostępu do interwencji i konsultacji specjalistycznych w trybie natychmiastowym. SPZZOZ w Gryficach nie posiada również możliwości natychmiastowego przekazania pacjenta w razie pogorszenia jego stanu do Oddziału Intensywnej Terapii, co także przekłada się na zagrożenie dla leczenia pacjentów. Ponadto, zauważa się corocznie zmniejszające zainteresowanie pacjentów w leczeniu w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Resku wobec możliwości leczenia na wysokospecjalistycznym poziomie w Gryficach (obecnie średnie obłożenie na Oddziale Wewnętrznym w Resku to 3-4 pacjentów). Powyższe okoliczności wskazują na brak uzasadnienia dla utrzymywania działalności leczniczej w powyższym zakresie (a wręcz konieczności jej likwidacji), do czego jednak obliguje Dzierżawcę umowa dzierżawy. SPZZOZ w Gryficach zgłaszał powyższe okoliczności Wydzierżawiającemu, jednakże nie uzyskał zgody na wyłączenie z umowy obowiązku prowadzenia działalności w zakresie chorób wewnętrznych.

Kolejnym ważnym powodem rozwiązania umowy jest konieczność realizacji w przyszłości znacznych inwestycji, w celu dostosowania szpitala do wymogów wprowadzonych przez przepisy, które weszły w życie w trakcie trwania umowy. Na inwestycje te SPZZOZ w Gryficach nie posiada wystarczających środków finansowych, a Wydzierżawiający odmawia partycypowania w koniecznych nakładach.

Realizacja umowy dzierżawy wymaga po stronie Dzierżawcy nakładów finansowych, które nie są kompensowane przychodami. Duże straty finansowe-w funkcjonowaniu Szpitala w Resku stanowią także przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy.

Nie bez znaczenia pozostają również projektowane akty prawne dotyczące tzw. sieci szpitali, zgodnie z którymi Szpital w Resku nie zostanie zakwalifikowany nawet do najniższego poziomu zabezpieczenia, co oznacza, że po 30 czerwca 2017 r. finansowanie działalności leczniczej oddziału wewnętrznego w Resku z finansów publicznych nie będzie możliwe.

Podejmowane przez strony negocjacje nie pozwoliły na znalezienie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami Wydzierżawiającego a faktycznymi możliwościami Dzierżawcy w zakresie realizacji umowy. W tym stanie rzeczy jej kontynuowanie nie leży w interesie żadnej ze stron i uzasadnia dokonanie przez Dzierżawcy wypowiedzenia.Z poważaniem
DYREKTOR SPZZOZ w Gryficach
Piotr Sołtysiński