Problemów ze szpitalem w Resku ciąg dalszy ...

 wtorek, 10 stycznia 2017   08:15

Zawieszenie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Resku ze względu na brak wymaganej przepisami prawa kadry lekarskiej oraz wypowiedzenie umowy najmu przez SPZZOZ w Gryficach.

Problemów ze szpitalem w Resku ciąg dalszy ... medicam.pl

Bez Oddziału Chorób Wewnętrznych

Z dniem 3 stycznia 2017 roku SPZZOZ w Gryficach zawiesza wykonywanie działalności leczniczej w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Resku ze względu na brak wymaganej przepisami prawa kadry lekarskiej. Okres zawieszenia działalności potrwa do czasu zatrudnienia personelu lekarskiego posiadającego kwalifikację. SPZZOZ w Gryficach otrzymał zgodę Wojewody Zachodniopomorskiego na zawieszenie działalności w/w oddziału do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Wypowiedzenie umowy najmu

Z dniem 30 grudnia 2016 roku SPZZOZ w Gryficach wypowiedział, także umowę najmu Szpitala w Resku zawarta z Powiatem Łobeskim. Okres wypowiedzenia to 1 rok.

Wypowiedzenie podyktowane jest wystąpieniem niżej podanych ważnych przyczyn:
  • brak możliwości zapewnienia przez SPZZOZ w Gryficach bezpieczeństwa leczenia pacjenta w Oddziale Chorób Wewnętrznych
  • z powodu braku wykwalifikowanej kadry lekarskiej
  • bezpośredniego dostępu do nowoczesnej specjalistycznej diagnostyki
  • dostępu do interwencji i konsultacji specjalistycznych w trybie natychmiastowym
  • brak możliwości natychmiastowego przekazania pacjenta w trybie nagłego pogorszenia jego stanu do Oddziału Intensywnej terapii,
  • konieczność realizacji w przyszłości znacznych inwestycji, w celu dostosowania szpitala do wymogów wprowadzonych przez nowe przepisy, które weszły w życie w trakcie trwania umowy najmu
  • duże straty finansowe w funkcjonowaniu Szpitala w Resku


Ponadto, zauważa się coroczne zmniejszające się zainteresowanie pacjentów w leczeniu w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Resku wobec możliwości leczenia na wysokospecjalistycznym poziomie w Gryficach. Obecnie średnie obłożenie na Oddziale Wewnętrznym w Resku to 3-4 pacjentów.

SPZZOZ w Gryficach podkreśla, że w/w okoliczności wskazują na brak uzasadnienia dla utrzymywania działalności leczniczej w powyższym zakresie, a wręcz konieczność jej likwidacji.


Zbierany kolejne informację dotyczące sytuacji w szpitalu, podjętych działań i stanowiska starostwa powiatowego w tej sprawie.