Oświadczenie wspólne Starosty Łobeskiego i Burmistrza Łobza

 poniedziałek, 3 April 2017   11:41

w sprawie inwestycji prowadzonej przez ECO REVOLUTION POLSKA Sp. z o.o.

Oświadczenie wspólne Starosty Łobeskiego i Burmistrza Łobza lobez24.pl

Szanowni Mieszkańcy

Na terenie Powiatu Łobeskiego rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje na temat blokowania przez administrację publiczną inwestycji prowadzonej przez firmę ECO REVOLUTION POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Łobzie. Starosta Łobeski i Burmistrz Łobza informują, że Powiat i Gmina uczyniły wszystko co w ich mocy aby doprowadzić do skutecznej realizacji inwestycji, a inwestor na każdym etapie mógł i nadal może liczyć na wsparcie. Jednak podstawowym obowiązkiem administracji jest przestrzeganie prawa i dbanie o dobro wszystkich mieszkańców. Administracja powiatowa i gminna udziela pomocy inwestorom, lecz jej działania nie mogą wykraczać poza granice określone prawem.

Dokumenty w tych sprawach stanowią informację publiczna i podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Część dokumentów została udostępniona na wniosek dziennikarzy i opisana w lokalnej prasie. Każdy zainteresowany obywatel może bezpośrednio zapoznać się z dokumentami po złożeniu stosownego wniosku w Starostwie Powiatowym w Łobzie i Urzędzie Miejskim Łobzie.

Jednocześnie oświadczamy, że inwestor nadal będzie traktowany priorytetowo a wszelkie jego wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie w najkrótszym czasie. Inwestor uzyska od władz samorządowych oraz urzędników, każdą możliwą pomoc mieszczącą się w granicach prawa. Pracownicy naszych urzędów mają pełną świadomość wagi, każdej inwestycji dla przyszłości gminy i powiatu, dla ich rozwoju gospodarczego i pomyślności mieszkańców do których przecież należą.

Podpisano:
Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła
Starosta Łobeski Paweł Marek
POLECAMY

Starosta uznał, że: z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów oraz stwierdzenia czy instalacja, w której planowane jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska - odmawia spółce wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.


Konferencja prasowa ECO REVOLUTION Polska Sp. z o.o.