Problemy inwestora z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

 poniedziałek, 27 marca 2017   08:11

Starosta uznał, że: z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów oraz stwierdzenia czy instalacja, w której planowane jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska - odmawia spółce wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Problemy inwestora z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. lobez24.pl

Wniosek o wydanie zezwolenia

W listopadzie 2016 roku pełnomocnik spółki wystąpił do Starosty Łobeskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji znajdującej się na terenie powstającego Zakładu Przetwarzania Tworzyw Sztucznych, zlokalizowanego na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefie Łobez.

We wniosku złożonym przez spółkę wraz w wymaganymi przez ustawę o odpadach dokumentach, znajdziemy informację, jakie odpady będą podlegały przetworzeniu w budowanej fabryce:
- odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),
- odpady z przetworzonych włókien tekstylnych,
- odpady tworzyw sztucznych,
- odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania z tekstyliów,
- tworzywa sztuczne
oraz guma.

Wymienione wyżej odpady mają podlegać procesowi odzysku R11.

Odpady tworzyw sztucznych przeznaczone do przetwarzania pochodzić będą z między innymi z przemysłu rolnego. Zbierane odpady będą magazynowane na placu magazynowym na terenie zakładu. Plac magazynowy będzie miał utwardzoną powierzchnię i wyposażony będzie w system odprowadzania ścieków przemysłowych do separatora substancji ropopochodnych i piaskownika. Przewiduje się, że na placu magazynowym będzie składowane 1300 ton odpadów. Odpady przeznaczone do odzysku będą dostarczane do wiaty przyjęcia surowca, gdzie zostaną posortowane na tzw. tworzywo miękkie (LDPE) oraz twarde (HDPE).

Po sortowaniu odpady będą trafiać do belowania lub na jedną z linii do regranulacji. Z wiaty poprzez podajnik taśmowy separacyjny i podajnik taśmowy ukośny odpady będą trafiały do urządzenia rozdrabniającego. Po wstępnym rozdrobnieniu odpady będą kierowane do urządzeń płuczących na hali produkcyjnej, następnie odwirowywane i osuszane.

Po osuszeniu odpady tworzyw sztucznych zostaną po raz kolejny rozdrabniane a następnie podajnikiem taśmowym przekazywane do mieszalnika tworzywa gdzie będą podgrzewane i ujednorodniane. Po zagęszczeniu i podgrzaniu odpady tworzyw kierowane będą do ekstrudera, w którym w wyniku podgrzewania i mieszania przy podwyższonym ciśnieniu będzie zachodził proces plastyfikacji tworzywa. Następnie tworzywo sztuczne będzie ochładzane i przycinane do postaci granulatu. Otrzymany granulat po ochłodzeniu i osuszeniu będzie pakowany do opakowań typu big-bag i składowany we wiacie skąd będzie odbierany.


Art. 41a ust. 1 - ustawy o odpadach

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z poźn. zm.)


WIOŚ opiniuje negatywnie

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2017 roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie negatywnie opiniuje spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych spółki.

W uzasadnieniu czytamy między innymi że:

Na terenie działki o nr ewid. 190/13 obręb nr 3 miasta Łobez prowadzona jest budowa hal przemysłowych, zaplecza technicznego i infrastruktury technicznej - sieci wodno kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Przedsięwzięcie nie zostało wyposażone w instalację, która miała być przedmiotem kontroli.

Z oświadczenia reprezentującego kontrolowaną spółkę wynika, iż instalacja do przetwarzania odpadów mająca być przedmiotem kontroli znajduje się na etapie budowy, zakończenie inwestycji oraz oddanie do użytkowania planowane jest na przełomie maja i czerwca 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrolę ukończonej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów i dopiero wtedy może zaopiniować spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Brak instalacji do przetwarzania w procesie R11 odpadów tworzyw sztucznych uniemożliwia wydanie pozytywnej opinii dotyczącej spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez tę instalację.


Art. 41a pkt 4 - ustawy o odpadach

W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z poźn. zm.)


Zgodnie z w/w artykułem ustawy o odpadach, postanowienie WIOŚ ma dla starostwa charakter opinii, którą może się kierować podczas wydawania decyzji administracyjnej.
Decyzja starostwa

23 lutego 2017 roku Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łobzie wydaje decyzje administracyjną w której odmawia spółce wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji z wykorzystaniem procesu R11, na terenie powstającego Zakładu Przetwarzania Tworzyw Sztucznych przy ulicy Drawskiej w Łobzie.

W uzasadnieniu decyzji administracyjnej czytamy między innymi:
Zgodnie z art. 41a ust. 1 w/w ustawy o odpadach zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W związku z powyższym na podstawie art. 41a ust. 2 ustawy o odpadach Starosta Łobeski pismem z dnia 02.12.2016r., znak: WOŚ.6233.7.2016.KTO, wystąpi do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z prośbą o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, przeprowadził w okresie od 30.01.2017r. do 01.02.2017r. kontrolę działalności prowadzonej przez spółkę. W ramach prowadzonej kontroli w dniu 30.01.2016r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, z udziałem przedstawiciela Starosty Łobeskiego, przeprowadził oględziny terenu działki o nr ewid. 190/13 obręb nr 3 miasta Łobez.

Podczas oględzin stwierdzono, że na terenie przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest budowa hal przemysłowych, zaplecza technicznego i infrastruktury technicznej w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Oględziny wykazały, że przedsięwzięcie nie zostało wyposażone w instalację, której miała dotyczyć kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wobec powyższego postanowieniem nr 5/2017, znak: WI.7060.5.1.1.2017.ASA z dnia 02.02.2017r., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zaopiniował negatywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska przez instalację do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w procesie R11, zlokalizowaną przy ul. Drawskiej w Łobzie na działce o nr ewid. 190/13 obręb nr 3 miasta Łobez.

Z treści art. 41a ust. 4 ustawy o odpadach wynika, że w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Organ prowadzący postępowanie uznał, że w zaistniałej sytuacji nie jest możliwe spełnienie wymogu art. 41a ust. 1 ustawy o odpadach, tj. z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów oraz stwierdzenia czy instalacja, w której planowane jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Odwołanie spółki od decyzji

W dniu 11 marca 2017 roku spółka odwołała się od decyzji Starosty Łobeskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (organu nadrzędnego na starostwa).

Więcej w części II.