Zakres usług świadczonych w szpitalu w Resku po przejęciu przez Nowogard.

 środa, 7 June 2017   08:28

Na obiekcie będzie kontynuowana działalność zakładu opiekuńczo leczniczego - czytamy w notatce służbowej, że spotkania przedstawicieli starostwa z dyrektorem Szpitala w Nowogardzie - Co do innych oddziałów Szpital Rejonowy w Nowogardzie ...

Zakres usług świadczonych w szpitalu w Resku po przejęciu przez Nowogard. lobez24.pl

Zapraszamy do uważnej lektury i dyskusji w temacie:
Sukces czy porażka starostwa w negocjacjach w sprawie przejęcia szpitala w Resku?


Zakres usług świadczonych

Jedno jest pewne: na obiekcie będzie kontynuowana działalność zakładu opiekuńczo leczniczego - czytamy w notatce służbowej, że spotkania przedstawicieli starostwa z dyrektorem Szpitala w Nowogardzie - Co do innych zakresów Szpital Rejonowy w Nowogardzie widzi możliwość ewentualnego prowadzenia oddziału wewnętrznego, opieki nocnej i świątecznej oraz poradni specjalistycznych: kardiologiczna, chirurgiczna, poradnia kobiet i względnie innych.

Prowadzenie tych usług będzie uzależnione od podpisania kontraktów z NFZ, a szpital w Nowogardzie nie daje gwarancji ich prowadzenia, jedynie składa deklaracje prowadzenia działań z należytą starannością celem ich uruchomienia.

W zależności od efektów rozmów z podstawową opieka zdrowotną zostanie uruchomiony punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych. W kwestii prowadzenia usług RTG po dokonaniu rozeznania na temat potrzeb związanych z usługami tego typu, przewiduje się możliwość uruchomienia, jeśli nie będzie to przynosiło strat. Kwestią zostaje zakup aparatu RTG.


Kwestia zatrudnienia osób pracujących na dzień dzisiejszy w Resku.

Dyrektor Szpitala w Nowogardzie zadeklarował zatrudnienie wszystkich 14 osób zatrudnionych na umowę o pracę na takich samych warunkach, jakie daje im SPZZOZ Gryfice. Natomiast osoby wykonujące pracę na zasadzie kontraktu otrzymują nowe umowy, po rozwiązaniu umów z SPZZOZ Gryfice. Deklaracja utrzymania zatrudnienia dotyczy pracowników medycznych i pomocniczych, natomiast nie dotyczy stanowisk kierowniczych.

Wyposażenie szpitala w sprzęt.

Znajdujący się na terenie szpitala w Resku sprzęt będzie własnością powiatu łobeskiego. Łóżka podarowane przez WOśP zostaną przeniesione na nowego operatora ( w porozumieniu z fundacją WOŚP).

Inwestycje w obiekcie.

Finansowanie inwestycji dostosowujących obiekt do wymogów będzie leżało całkowicie po stronie powiatu. Dyrektor szpitala w Nowogardzie zaproponował, że 50% zysku, który uda się wypracować w szpitalu w Resku może być przeznaczony na inwestycję.

Czynsz dzierżawy

Nowy operator szpitala będzie zwolniony z płacenia czynszu ( 168 000 zł netto rocznie) przez 2 lata, a przez kolejne 3 lata będzie płacił połowę stawki. Strony ustaliły dodatkowo, żeby w umowie zawrzeć klauzulę, że na podstawie porozumienia stron dzierżawca może być obciążony dodatkowym czynszem.

Pracownie rehabilitacji w piwnicach szpitala

Dyrektor szpitala w Nowogardzie zamierza uruchomić w piwnicach pracownie rehabilitacji z przeznaczeniem dla celów ZOL, ewentualnie do świadczenia usług na zewnątrz. Przedstawiciele powiatu stwierdzili, że kwestia usług może być kontrowersyjna, gdyż w Resku są już takie usługi i mogą być zarzuty działania na szkodę lokalnych podmiotów prowadzących usługi medyczne. Dyrektor szpitala w Nowogardzie zapewnił, że zakres usług specjalistycznych obejmują szeroki wachlarz rehabilitacji, w tym rehabilitację kardiologiczną i ortopedyczne w związku z tym usługi nie będą kolidowały z usługami świadczonymi przez już istniejące podmioty.

Przejęcie obowiązków z tytułu umów z NFOŚiGW

Starostwo powiatowe przejmie obowiązku z tytułu zawartej umowy dotyczącej Termoizolacji budynków Szpitala w Resku. W celu zachowania ciągłości projektu i uniknięcia zwrotu środków z dotacji.

Na dzień przejęcia szpitala jest to kwota kapitału 892 tysiące złotych plus planowane odsetki do końca okresu spłaty w wysokości 109 tysięcy złotych przy poniesionych całkowitych nakładach ma termoizolację w wysokości 2,6 mln złotych.


Podsumowanie

Do obowiązków powiatu łobeskiego będzie należało dostosowanie szpitala do wymogów określonych przepisami prawa, ewentualny zakup niezbędnego wyposażenia oraz spłata zobowiązań wynikających z termoizolacji obiektu.

Po stronie nowego operatora kontynuowanie działalności ZOL. W kwestii otwarcia innych oddziałów nie daje gwarancji ich prowadzenia, jedynie składa deklaracje prowadzenia działań z należytą starannością celem ich uruchomienia. Deklaruje, że w przypadku wypracowania zysku, przekazanie 50% jego wartości na inwestycję.
Umowa ma zostać zawarta na 15 lat.

Dyrektor szpitala w Nowogardzie zadeklarował również, że będzie corocznie składał szczegółowe sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności.