Ekologicznej Rewolucji zawiłości ciąg dalszy ....

 wtorek, 11 July 2017   11:00

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla decyzję starosty w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia nakazując ponowną kontrolę instalacji do przetwarzania odpadów. I tu zaczyna się problem ...

Ekologicznej Rewolucji zawiłości ciąg dalszy .... lobez24.pl

Pod koniec lutego 2017 roku starosta odmówił wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów oraz stwierdzenia czy instalacja, w której planowane jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

W obszernym odwołaniu od decyzji inwestor zarzucił między innymi staroście, że przy wydawaniu decyzji "zaniechał podjęcia czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego do załatwienia sprawy i działanie na szkodę interesu społecznego i słusznego obywateli."

W decyzji wydanej przez SKO w dniu 30 czerwca br. czytamy, że uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (starostwu powiatowemu w Łobzie)


W uzasadnieniu czytamy między innymi:
Ze starostwo wydając decyzję nie mógło wprost oprzeć się na postanowieniu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektor Ochrony Środowiska, który wraz z przedstawicielem starosty w dniu 30 stycznia br, przeprowadził oględziny terenu działki stwierdzając, że prowadzona jest tam budowa hali, zaplecza technicznego i infrastruktury technicznej, ale przedsięwzięcie nie zostało wyposażone w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

Nadto wskazać należy, że z ustaleń poczynionych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektor Ochrony Środowiska, wynika że zakończenie inwestycji oraz oddanie do użytkowania planowane jest na przełomie maja i czerwca 2017 roku. W ocenie SKO w Szczecinie, już z tego względu materiał dowodowy zebrany w sprawie nie pozwala na jednoznaczne ustalenie czy na chwilę obecną zachodzą przesłanki do odmowy wydania zezwolenia.

Zatem, przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, należy ponownie przeprowadzić kontrolę instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

I tu zaczyna się problem.

Czy częściowy szkielet hali z wylaną posadzką, nieogrodzony, bez mediów ..... jest instalacją do przetwarzania odpadów w świetle ustawy o ochronie środowiska?


Szanowny czytelniku, jeżeli nadal nie wiesz o co chodzi w tej całej Ekologicznej Rewolucji, to nie jesteś odosobniony....
POLECAMY

Starosta uznał, że: z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów oraz stwierdzenia czy instalacja, w której planowane jest przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych, spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska - odmawia spółce wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.


w sprawie inwestycji prowadzonej przez ECO REVOLUTION POLSKA Sp. z o.o.


Konferencja prasowa ECO REVOLUTION Polska Sp. z o.o.