Czy starosta łobeski zajmuje swoje stanowisko niezgodnie z prawem?

wtorek, 21 listopada 2017 10:12   Łobez

Ma to związek z możliwym naruszeniem ustawowego zakazu łączenia członkostwa w zarządzie powiatu z zatrudnieniem w administracji rządowej, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym.

Czy starosta łobeski zajmuje swoje stanowisko niezgodnie z prawem? lobez24.pl

Wybory samorządowe w 2014 roku.

Przed objęciem mandatu radnego Rady Powiatu w Łobzie oraz przed wyborem na funkcję Starosty pełnił On funkcję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łobzie. Został z niej odwołany z dniem złożenia ślubowania na radnego oraz wyboru na Starostę Łobeskiego. W dalszym ciągu jednak pozostał pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, chociaż korzystał z urlopu bezpłatnego.

Urlop bezpłatny, a stosunek zatrudnienia

Zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że podczas urlopu bezpłatnego osoba na nim przebywająca nadal jest zatrudniona u swojego pracodawcy. Udanie się na urlop bezpłatny nie powoduje bowiem ustania stosunku pracy. Zatem, pomimo przebywania na urlopie bezpłatnym, w dalszym ciągu był pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Status Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Analizując z kolei status Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodzić się należy ze stanowiskiem Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, iż mieści się ona w strukturach administracji rządowej. Zgodnie bowiem z szerokim rozumieniem pojęcia „administracja rządowa" dotyczy ono nie tylko organów i urzędów administracyjnych działających w obszarze zadań i funkcji przypisanych przez prawo aparatowi państwowemu, lecz obejmuje także inne jednostki organizacyjne państwa wykonujące zadania rządu, bądź mające kompetencje w sferze polityki ustalanej i wytyczonej przez rząd.

Takim podmiotem jest niewątpliwie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która chociaż nie należy sensu stricte do administracji rządowej, jest jednak państwową osobą prawną wyznaczoną przez rząd do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej, tj. jednostką administracyjną w sferze zadań rządowych.

Jej zadaniem — stosownie do treści art. 4 pkt 8 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - jest realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo. Skoro więc Agencja ta wykonuje zadania rządowe wynikające z polityki państwa we wskazanym zakresie, to bez wątpienia należy ona do podmiotów tworzących administrację rządową.


Czy Starosta Łobeski będąc pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, naruszał ustawowy zakaz łączenia członkostwa w zarządzie powiatu z zatrudnieniem w administracji rządowej, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym.Starosta Łobeski powinien zatem w chwili wyboru na stanowisko rozwiązać stosunek pracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niestety, zrobił to dopiero w marcu 2017 roku, po zapytaniu Wojewody Zachodniopomorskiego czy jest obecnie pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W odpowiedzi Starosta stwierdził, że “obecnie nie jest zatrudniony w ARiMR ani w żadnym innym miejscu z wyjątkiem pracy na stanowisku Starosty Łobeskiego.”, pomijając fakt, że zwolnił się z ARiMR dzień wcześniej.


Wygaśnięcie mandatu radnego za naruszenie zakazu?

Bezpośrednią sankcję za naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności określa Art. 383 par. 1 pkt. 5 Kodeksu Wyborczego. Z tego powodu Wojewoda Zachodniopomorski powinien wezwać Radę Powiatu w Łobzie do wydania stosownej uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Radnego Powiatu. Po upływie 30 dni od jej wydania sam wydać odpowiednie zarządzenie zastępcze na podstawie art. 85a ustawy o samorządzie powiatowym.

Niezrozumiałe jest ograniczenie się Wojewody Zachodniopomorskiego do wysłania zapytania - czy na dany dzień Starosta Łobeski jest zatrudniony w ARiMR - kodeks wyborczy wyraźnie stwierdza, że sankcją za naruszenie zakazu jest utrata mandatu, a następuje to z mocy prawa.

Zakładając, że ARiMR zalicza się do administracji rządowej, Starosta Łobeski zajmuje swoje stanowisko niezgodnie z prawem, ponieważ jego mandat dawno wygasł.