Od marca zapłacimy więcej za śmieci.

 środa, 3 stycznia 2018   16:21

Od marca 2018 roku mieszkańcy Łobza zapłacą więcej za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Taką decyzję podjęli radni miejscy.

Od marca zapłacimy więcej za śmieci. lobez24.pl

14 złotych od mieszkańca za śmierci segregowane i 26 złotych za śmieci nieposegregowane - tyle będą wynosić opłaty za odpady komunalne od marca 2018 roku na terenie gminy Łobez. Wzrosną także ceny za wywóz odpadów z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Głównym powodem podwyżki cen jest wzrost opłat za przyjęcie śmieci na wysypisko w Rymaniu. Niestety nie ma to nic wspólnego z Ecologiczną Rewolucją jak miała mieć miejsce w naszej podstrefie ekonomicznej.

W zależności czy segregujemy śmieci, czy też nie, opłaty będą wynosić:selektywnienieselektywnie
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość14,00 zł
13,00 zł
26,00 zł
24,00 zł
miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkującego więcej niż cztery osoby65,00 zł
57,00 zł
125,00 zł
120,00 zł
roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe120,00 zł
110,00 zł
200,00 zł
196,00 zł
* tabela prezentuję opłatę obowiązującą od marca, oraz poprzednią


W uzasadnienie do uchwały czytamy

W dniu 6 grudnia 2017 r. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łobzie złożył pismo dotyczące realizacji umowy z dnia 30 grudnia 2015 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów wraz z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Powodem zmiany umowy jest wzrost cen jednostkowych za przyjęcie odpadów przez firmę SITA JANTRA Sp. z o.o. w Szczecinie, prowadzącą Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Mirowie, gm. Rymań. Burmistrz Łobza respektując zapisy umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przychyla się do jej zmiany w oparciu o § 9 ust. 1 pkt 7 uznając, że istnieją przesłanki z tytułu zmiany opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, wprowadzonej po dacie zawarcia umowy, przy czym zmiana umowy na tej podstawie następuje po 1 stycznia 2017 r.

Powodem zwiększenia stawek opłat jest w głównej części wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 723), które skutkuje podwyższeniem opłat za przyjmowanie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Mirowie, gm. Rymań.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach maksymalna stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 29,50 zł/osobę, czyli 2% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (obecnie wynosi on 1475 zł).

W przypadku opłaty od gospodarstwa domowego stawka maksymalna nie może przekroczyć 82,60 zł za gospodarstwo, czyli 5,6 % dochodu rozporządzalnego.

Opłaty za zbiórkę nieselektywną nie mogą przekroczyć dwukrotnej maksymalnej stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Po dokonaniu analizy wzrostu opłat za odpady komunalne podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.