Czy Bogdan Idzikowski otrzyma pierwszy tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Łobez?DECYZJA W RĘKACH RADNYCH 
21 maja 2020, 14:55 
źródło: lobez24.pl, bip.lobez.pl 

lobez24.pl
lobez24.pl
Decyzję w tej sprawie radni podejmą na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
W uzasadnieniu do wniosku, który złożyła grupa radnych czytamy:

Pan Bogdan Idzikowski urodził się 25.09.1946 r., w miejscowości Okalew, pow. Wieluń, woj. Łódzkie. Mieszkańcem Łobezu (dziś Łobza) został we wczesnym dzieciństwie. Tu uczęszczał do szkół — jest absolwentem łobeskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Już w czasie nauki zainteresował się krótkofalarstwem i elektroniką. W ramach działalności LOK (Ligi Obrony Kraju) prowadził kilka lat Klub krótkofalarski (SP 1 KBO) w Łobzie, którego członkowie pracowali m.in. na urządzeniu radiowym, które skonstruował i zbudował. Klub brał udział w konkursach krótkofalarskich zajmując czołowe lokaty w skali ogólnopolskiej.

W swoim życiu zaliczył także okresy pracy na emigracji w Niemczech. To właśnie tam zetknął się z pierwszymi komputerami klasy PC. W ciągu kilku lat doszedł własną pracą do takiej wiedzy i takich umiejętności, że mógł składać komputery i wykorzystywać je do różnych prac (nie tylko typu biurowego).

Pan Bogdan Idzikowski powrócił do Łobza na początku lat 2000. Już wcześniej nawiązał współpracę z Leonem Zdanowiczem i kierowanym przez niego pismem Łabuź (od końca roku 1999 aż do zakończenia wydawania pisma w roku 2007, wykonywał składy kolejnych numerów). Opracował, zbudował i prowadził stronę internetową kwartalnika (jej kopia znajduje się aktualnie pod adresem: www.labuz.art.pl). Współpracował również z Leonem Zdanowiczem w przygotowaniu cyklu materiałów pod hasłem Archiwum Łabuzia (prezentacja wspomnień dawnych przedwojennych oraz powojennych mieszkańców oraz historycznych dokumentów dot. historii miasta - wraz z tłumaczeniami).

Bogdan Idzikowski przez kilka lat był członkiem redakcji Wiadomości Łobeskich (przygotowywał do druku kolejne numery), wydawanych pod auspicjami Łobeskiego Domu Kultury. Przez wiele lat zajmował się tematem ikonografii starego Łobezu, gromadząc zdjęcia i informacje z wielu źródeł, nie tylko internetowych, m.in. ocalił cześć dorobku fotograficznego Zenona Muszyńskiego (kilkadziesiąt fotografii z Łobza z lat 1960-1995). Jest autorem albumu fotograficznego Łobez na starej fotografii, który był rozpowszechniany w formie prezentacji elektronicznej oraz albumu wydrukowanych fotografii (przedstawione są w nim miejsca i obiekty łobeskie z różnych lat: kilkadziesiąt fotografii przedwojennych i tuż powojennych oraz ze współczesności). Gdy dowiedział się o przygotowaniu książki na temat historii Łobza (Łobezu) Ulicami miasta Łobez w latach 1945-1970, bez wahania przekazał - autorce i redaktorom - całe swoje archiwum fotografii (liczące kilkaset zdjęć) oraz na bieżąco dostarczał informacje i korygował pomyłki.

Wnioskujemy o wyróżnienie Pana Bogdana Idzikowskiego za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury oraz utrwalania pamięci o historii naszego miasta poprzez nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Łobez.

Zgodnie ze statutem Gminy Łobez

Honorowe Obywatelstwo Gminy Łobez, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania organów Gminy. Nadawane może być przez Radę osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Łobez oraz innym wybitnym osobom.

Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa, zwany Aktem Nadania, Plakietkę Honorowego Obywatelstwa oraz legitymację.

Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługują następujące przywileje:
1) używania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Łobez,
2) uczestniczenia - na prawach honorowego gościa - we wszystkich sesjach Rady oraz innych uroczystościach o charakterze gminnym,
3) bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez gminne jednostki organizacyjne.

Popularne w tym miesiącu

7 lipca 2020, 16:56 

Spotkanie sympatyków Rafała Trzaskowskiego w Łobzie.


2 lipca 2020, 06:51 

Na którego kandydata zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich?


8 lipca 2020, 16:06 

Istnieje realne zagrożenie, że Gmina Łobez pozostanie bez nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.