Były burmistrz Dobrej (Nowogardzkiej) ponownie skazany!20 października 2020, 15:34 
źródło: redakcja 

lobez24.pl
lobez24.pl
Sąd Rejonowy w Łobzie uznał byłego burmistrza Dobrej za winnego zarzucanego mu czynu i skazał na karę roku i trzech miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnych, kontrolowanych prac społecznych w wymiarze po 30 godzin miesięczne.
Ponadto, podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobra na okres 14 (czternastu) dni - na koszt oskarżonego oraz pokrycie kosztów sądowych. Drugiego z oskarżonych Sąd uznał za sprawcę popełnienia zarzucanego mu czynu lecz warunkowo umorzył wobec niego postępowanie karne na okres próby roku.

O jakie wydarzenia chodzi:

W dniu 28 listopada 2017 r. w Dobrej działając wspólnie i w porozumieniu przy czym Piotr Hebda jako pełniący funkcję Burmistrza, zaś Marek Hatalski będąc zatrudniony na stanowisku Kierownika Zakładu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej i wiedząc o tym, te Burmistrz przekroczył swoje uprawienia określone uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.07.1995 r. nr XIII/71/95, a wymienionych w §11 w zw. z § 8 Statutu Zakładu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej stanowiącego załącznik do tej uchwały w ten sposób, że udzielił, Markowi Hatalskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania Zakładu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej i podpisania umowy ze spółką P.F.P. Invest sp. z o.o. z siedzibą w Żdżarach o wykonanie nasadzeń i pielęgnację, która wykraczała poza przedmiot działalności zakładu budżetowego gminy, a celem której była realizacja obowiązku nałożonego przez Burmistrza Dobrej jako organu administracji samorządowej decyzją z dnia 15.03.2016 r. sygn. OśiGW6131.9.27.2015.AW, zmienionej decyzją z dni 9.1.2017 r. sygn. OŚiGW.6131.9.97.2015.AW na stronę postepowania administracyjnego którą była spółka P.F.P. Invest sp. z o.o. z siedzibą w Żdżarach, a mocą której Burmistrz Dobrej zezwolił spółce na usunięcie krzewów gatunku wierzba uszata na powierzchni 1335 m2 na terenie działki nr 87 obręb Wojtaszyce i naliczył z tego tytułu opłatę wysokości 337 474,65 zł, której termin uiszczenia odroczył na okres trzech lat, pod warunkiem zastąpienia usuwanych krzewów innymi krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych krzewów, jeśli nasadzone krzewy po upływie trzech lat zachowają żywotność lub jej nie zachowają z przyczyn niezależnych od strony decyzji, a tym samym doprowadzili do podpisania umowy przez zakład budżetowy Gminy ze strona decyzji administracyjnej, której wykonanie Burmistrz jako organ był zobligowany skontrolować za trzy lata, a której zawarcie tym samym było niedopuszczalne z mocy prawa, a nadto w treści której zawarto niekorzystne dla Gminy Dobra postanowienia, a w szczególności; w §3 pkt 6, w którym stwierdzono, te zapłata wynagrodzenia z tytułu urnowy jest równoznaczna z wykonaniem obowiązku nałożonego w decyzji, polegającego na dokonaniu nasadzeń zgodnie z wymogami określonymi w decyzji, a w §1 pkt 13 przedłużono ustawowy termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi wyznaczając jej termin na koniec 2026 r., z kolei w §7 pkt 5 spółka zastrzegła sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania umowy w wysokości przewyższającej określone w umowie kary, co w konsekwencji doprowadziło do przeniesienia na Gminę Dobra odpowiedzialności cywilnej z tytułu prawidłowego wykonania postanowień decyzji administracyjnej, a tym samym ograniczyło bezstronności i swobodę organu samorządu terytorialnego do skontrolowania sposobu wykonania wydanej przez niego decyzji administracyjnej i naraziło Gminę Dobrą na rozszerzoną odpowiedzialność cywilno — prawną czym działali na szkodę interesu publicznego Gminy Dobra.
Powiązane artykuły

Burmistrz Dobrej skazany prawomocnym wyrokiem.


  14 lutego 2018, 19:33 

Burmistrz Dobrej  skazany prawomocnym wyrokiem.
Nie prace społeczne, ale grzywna za składanie fałszywych oświadczeń majątkowych dla burmistrza Dobrej k/Nowogardu.

Prace społeczne za kłamstwo w oświadczeniu majątkowym. Wyrok w sprawie Burmistrza Dobrej.


  19 września 2017, 14:46 

Prace społeczne za kłamstwo w oświadczeniu majątkowym. Wyrok w sprawie Burmistrza Dobrej.
Sąd Rejonowy w Łobzie uznał burmistrza Dobrej za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na trzy miesiące ograniczenia wolności, polegającej na wykonywaniu nieodpłatnych, kontrolowanych prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięczne.

Popularne w tym miesiącu

6 maja 2021, 19:57 

Łobez. Seniorka oszukana na spis powszechny. Straciła 4 tysiące złotych


5 maja 2021, 18:32 

Ruszył punkt drive-thru w Łobzie. Szczepionek mamy naprawdę dużo!


5 maja 2021, 15:53 

Obwodnica Łobza – list intencyjny podpisany, w przyszłym roku będzie projekt