PCPR w Łobzie poszukuje kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze27 marca 2021, 12:25 
źródło: redakcja, powiatlobeski.pl/altualności 

lobez24.pl
lobez24.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych rodzicielskiego ciepła i opieki. PCPR zapewnia bezpłatne szkolenie, niezbędne do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Zainteresowani, którzy chcą podjąć się roli rodzica zastępczego PCPR zaprasza do swojej siedziby w Łobzie, przy ulicy Bema 27, tel. 91 397 68 41
Wymagania wobec kandydatów

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej.
PCPR w Łobzie poszukuje kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze

#PowiatŁobeski #PCPR #RodzinaZastępcza

Popularne w tym miesiącu

9 kwietnia 2021, 18:02 

Śmigłowiec lpr przyleciał po 12-latka


1 kwietnia 2021, 10:55 

Kolejne centrum logistyczne w Łobzie?


15 kwietnia 2021, 12:44 

Ciężarówka w rowie niedaleko Borkowa Wielkiego