XXIX sesja Rady Powiatu w Łobzie25 marca 2021, 17:05 
źródło: redakcja 

lobez24.pl
Sesja odbyła się dniu 25 marca 2021 roku.
Porządek obrad:
 • 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 • 2. Ustalenie porządku obrad
 • 3. Przyjęcie protokołu XXVIIIsesji Rady Powiatu.
 • 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu i dyskusja nad sprawozdaniem.
 • 5. Sprawozdanie zbiorcze z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg w 2020 r.
 • 6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łobeskiego za rok 2020.
 • 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie w 2020 r.
 • 8. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń przestępczością oraz skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w Łobzie w 2020 r.
 • 9. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu w 2020 r.
 • 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie.
 • 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie.
 • 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 • 13. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • 14. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie w sprawie utworzenia na terenie powiatu łobeskiego mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym
 • 15. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie w sprawie przystąpienia Powiatu Łobeskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
 • 16. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w ramach wykonywania budżetu za 2021 r. na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu
 • 17. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmieniająca Uchwałę nr V/XXVIII/179/2021 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2021
 • 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2021.
 • 19. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
 • 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 • 21. Informacje i komunikaty.

 • 22. Informacje Przewodniczącego Rady.
 • 23. Zamknięcie obrad.

Popularne w tym miesiącu

9 kwietnia 2021, 18:02 

Śmigłowiec lpr przyleciał po 12-latka


1 kwietnia 2021, 10:55 

Kolejne centrum logistyczne w Łobzie?


15 kwietnia 2021, 12:44 

Ciężarówka w rowie niedaleko Borkowa Wielkiego