XXXVI sesja Rady Miejskiej w Łobzie31 marca 2021, 07:00 
źródło: redakcja 

lobez24.pl
Sesja odbyła się w zdalnym trybie obradowania w dniu 31 marca 2021 rok.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 4. Informacja o pracy Burmistrza Łobza w okresie międzysesyjnym;
 5. Informacja Prokuratury Rejonowej w Łobzie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu.
 6. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Łobzie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń oraz skuteczności działania Policji na terenie gminy i miasta Łobez w 2020 roku.
 7. Informacja Straży Miejskiej w Łobzie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Łobez za rok 2020.
 8. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Łobez za rok 2020.
 9. Informacja Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Łobzie o działalności statutowej struktur OSP gminy Łobez za rok 2020.
 10. Informacja Burmistrza Łobza o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Łobez za rok 2020.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie za rok 2020.
 12. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie za rok 2020.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za tok 2020.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2021;
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez;
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobez na rok 2021;
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Łobza uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 20. Informacja o lokalach mieszkalnych, w których wykonano remonty o wartości powyżej 5.000 zł w roku 2020;
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Łobez;
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy w budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie;
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Łobez pn. "Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2035", w tym trybu jej konsultacji;
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/32/03 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łobez;
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Łobzie;
 26. Pisemne interpelacje i zapytania radnych;
 27. Komunikaty i informacje;
 28. Informacje Przewodniczącej Rady;
 29. Zamknięcie obrad.

Popularne w tym miesiącu

9 kwietnia 2021, 18:02 

Śmigłowiec lpr przyleciał po 12-latka


1 kwietnia 2021, 10:55 

Kolejne centrum logistyczne w Łobzie?


15 kwietnia 2021, 12:44 

Ciężarówka w rowie niedaleko Borkowa Wielkiego