•  wtorek, 10 stycznia 2017    08:15   Redaktor rz   1666

 • Problemów ze szpitalem w Resku ciąg dalszy ...

 • Zawieszenie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Resku ze względu na brak wymaganej przepisami prawa kadry lekarskiej oraz wypowiedzenie umowy najmu przez SPZZOZ w Gryficach.

 • lobez24.pl | Problemów ze szpitalem w Resku ciąg dalszy ...medicam.pl
 • Bez Oddziału Chorób Wewnętrznych

  Z dniem 3 stycznia 2017 roku SPZZOZ w Gryficach zawiesza wykonywanie działalności leczniczej w zakresie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Resku ze względu na brak wymaganej przepisami prawa kadry lekarskiej. Okres zawieszenia działalności potrwa do czasu zatrudnienia personelu lekarskiego posiadającego kwalifikację. SPZZOZ w Gryficach otrzymał zgodę Wojewody Zachodniopomorskiego na zawieszenie działalności w/w oddziału do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

  Wypowiedzenie umowy najmu

  Z dniem 30 grudnia 2016 roku SPZZOZ w Gryficach wypowiedział, także umowę najmu Szpitala w Resku zawarta z Powiatem Łobeskim. Okres wypowiedzenia to 1 rok.

  Wypowiedzenie podyktowane jest wystąpieniem niżej podanych ważnych przyczyn:
  • brak możliwości zapewnienia przez SPZZOZ w Gryficach bezpieczeństwa leczenia pacjenta w Oddziale Chorób Wewnętrznych
  • z powodu braku wykwalifikowanej kadry lekarskiej
  • bezpośredniego dostępu do nowoczesnej specjalistycznej diagnostyki
  • dostępu do interwencji i konsultacji specjalistycznych w trybie natychmiastowym
  • brak możliwości natychmiastowego przekazania pacjenta w trybie nagłego pogorszenia jego stanu do Oddziału Intensywnej terapii,
  • konieczność realizacji w przyszłości znacznych inwestycji, w celu dostosowania szpitala do wymogów wprowadzonych przez nowe przepisy, które weszły w życie w trakcie trwania umowy najmu
  • duże straty finansowe w funkcjonowaniu Szpitala w Resku


  Ponadto, zauważa się coroczne zmniejszające się zainteresowanie pacjentów w leczeniu w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Resku wobec możliwości leczenia na wysokospecjalistycznym poziomie w Gryficach. Obecnie średnie obłożenie na Oddziale Wewnętrznym w Resku to 3-4 pacjentów.

  SPZZOZ w Gryficach podkreśla, że w/w okoliczności wskazują na brak uzasadnienia dla utrzymywania działalności leczniczej w powyższym zakresie, a wręcz konieczność jej likwidacji.


  Zbierany kolejne informację dotyczące sytuacji w szpitalu, podjętych działań i stanowiska starostwa powiatowego w tej sprawie. •  Mapa powiat: łobeski, miasto: Resko